אאא

כיצד יכל הבעש"ט הקדוש לכתוב קמיע מהודר?

לרב ק"ק פולנאה היה קמיע מהרב המקובל רבי נפתלי הכהן כ"ץ (ת"ח – תע"ט), בעל 'סמיכת חכמים' אב"ד פוזנא ופרנקפורט, שהיה ידוע שכותב קמיעות יש סגולה מיוחדת.

כאשר הוא פגש את הבעל שם טוב הקדוש, הראה לו את הקמיע, והבעל שם טוב הקדוש הכיר מיד שהקמיע נכתב בקדושה וטהרה לאחר מקווה ותענית.

אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: 'אני אכתוב קמיע כזה לאחר אכילה, בשעה שאני יושב על המיטה', והבן.

וכן שמעתי מהרב דקהילת-קודש פולנאה, שהיה נוהג לתת לאישה זקנה אחת, מטבע זהב שקורין גילדענער בעד טווית ארבע ציצית כפול שמונה, וזאת, עבור שלא תפסיק בדיבור, מתחילת הטוויה, עד סופה.

פעם אחת הביאו לו פתילי ציצית מק"ק אליק, וראה שהם מאוד יפים מאוד, ולכן, קנה אותם, אבל, הוא פחד לשים אותם בטליתו, כי חשש שמא - לא נטוו ל'שמה'.

והראה אותם לבעל שם טוב הקדוש, אמר על כך הבעל שם טוב הקדוש: אם אתה ירא להטיל אותם בטלית שלך, תן לי, ואני אטיל אותם בטלית שלי.

כי הכיר הבעל שם טוב הקדוש שהם - שנטוו ל'שמה'.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש מלמד - יסוד גדול בעבודת ה':

יצר הרע 'נלחם' עם האדם, ומנסה למנוע ממנו לקיים מצות, מה העצה?

יצר הרע לא רוצה שהאדם יעשה רצון ה', ולכן, מבלבל אותו בכל מיני מניעות, במחשבה דיבור ומעשה, כדי להקשות עליו לקיים מצוות.

איך ניתן להתגבר על המניעות והקשיים שמעמיד יצר הרע לאדם?

אומר הבעל שם טוב הקדוש: "חישבתי דרכי".

יש פתרון – תנהג בחכמה: תתחיל לקיים את המצווה ש'לא לשמא', תראה ליצר הרע שהוא לא שותף לעשיה שלך, וכך הוא יבין, שאם הוא שותף, אז, לא מדובר במצוה - ויעזוב אותך, ואז, תוכל להמשיך ולגמור את המצווה ל'שם שמים'.

"ואשיבה רגלי אל עדותיך" - האדם צריך לחשב את 'דרכו', כיצד להתחיל את המצווה, באופן, שיצר הרע יעמוד נגדו, ויתנגד למעשיו.

ולאחר שהתחיל, 'ואשיבה רגלי' – ישיב עצמו, לקיים את המצווה – ל'שם שמים'.

אומר בעל ה'תולדות יעקב יוסף': "חישבתי דרכי" - להנאתי הגשמית, ואח"כ "ואשיבה רגלי אל עדותיך".

'רגלי' – מלשון המילה 'הרגל' - שהאדם רגיל לקיים מצווה שלא לשמה, ולאחר שהתחיל, יקיים את המצווה לשמה.

הוא מסביר את הדברים, בהקשר לדוד המלך: "חצות לילה אקום" - דוד המלך רצה לומר: שאי אפשר לקום בחצות הלילה 'לשם שמים', ולכן: 'חצות לילה אקום' – לצרכי.

קשה להתגבר על יצר השינה, אבל, אם האדם צריך לקום בחצות הלילה לצרכיו הגשמים, הגוף מתגבר ומקבל כח מעל הטבע, והאדם מצליח לקום.

ואחרי שקם, האדם יכול לעשות את המצוה שרצה (תולדות יעקב יוסף פר' חוקת).

אברהם אבינו 'פעל' בדרך זאת: אברהם אבינו פעל בדרך זאת, כפי שכתוב: "וילך איתו לוט" מלשון: "לוטה בשמלה" – מפרשים - איזה לבוש גופני, כדי שיצר הרע לא מבחין שמדובר במצוה, ויניח לו לקיים את המצוה בשלמות.

"ואברכך" בעבור מה? רש"י נותן ראיה נוספת:

"ואברכך" - בממון בבנים ואודיע טבעך בעולם - זהו הלבוש.

אבל, מה העיקר הרוחני שבעבורו הקב"ה מברך את אברהם אבינו?

אומר רש"י: "דבר אחר שאומרים - אלוקי אברהם" – זהו העיקר!

אברך אותך – בעבור שיכירו במלכותי: הקב"ה מברך את אברהם אבינו בממון ובבנים וכו', ומשרה עליו את שכינתו, כדי הוא ילמד ויברר את נשמות ישראל, ויכירו כולם וידעו שיש 'מנהיג לבירה' ומלכותו ברצון יקבלו עליהם (היכל הברכה, לקט אמרי פנינים).

יהי רצון שנסלול את הדרך להמליך את הקב"ה עלינו, ועל כל הארץ - ומלכותו בכל משלה, אמן.